Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli
pochmurno
12°C

Burmistrz Drawska Pomorskiego ogłasza nabór wniosków.

 

Burmistrz Drawska Pomorskiego
ogłasza

NABÓR WNIOSKÓW

o udzielenie z budżetu gminy Drawsko Pomorskie na rok 2022 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Podstawa prawna:

Uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z przez gminę Drawsko Pomorskie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2290).

 I. Dotacja może obejmować wydatki na nakłady określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z póź. zm.).

II. Uprawnieni wnioskodawcy: o dotację może ubiegać się każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

III. Zasady i tryb przyznawania dotacji określa uchwała Nr X/62/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania z przez gminę Drawsko Pomorskie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 2290).

IV. Termin i warunki wykorzystania dotacji:

1)      termin realizacji zadań dotowanych - do 30 listopada 2022 r.;

2)      wnioskodawca może wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje przy więcej niż jednym zabytku;

3)      dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie kosztów stałych działalności podmiotu ubiegającego się o dotację, ani na zakupy i zadania inwestycyjne oraz prace remontowo - budowlane nie objęte wnioskiem oraz zawartą umową o udzieleniu dotacji;

4)      środki finansowe przekazane zostaną w formie przelewu na rachunek bankowy dotowanego;

5)      w ramach realizacji zadania dotowany zobowiązany jest m.in. do:

a)    wykonania zadania, o którym mowa powyżej w sposób, o którym mowa jest art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

b)   wydatkowania przyznanych środków finansowych (zgodnie  z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych, o ile dotyczy) tylko na to zadanie, na które zostały przyznane środki dotacji,

c)    prawidłowego i terminowego rozliczenia przyznanych środków finansowych,

d)   zwrotu niewykorzystanej dotacji w całości lub części lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, na zasadach określonych w umowie, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia oraz ustawie o finansach publicznych.

V. Wymagania formalne:

Wnioski należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim pod adresem internetowym: umdrawsko.bip.gov.pl, zakładka OCHRONA ZABYTKÓW.

Do wniosku należy dołączyć:

1)      aktualną fotograficzną dokumentację stanu istniejącego zabytku ze szczególnym uwzględnieniem części zabytku objętej wnioskiem (5-20 fotografii);

2)      kopię pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji, a w przypadku wniosku o dotację na sporządzenie dokumentacji, zalecenia konserwatorskie.


Wyżej wymienione załączniki stanowią integralną część wniosku. Wszystkie załączniki do wniosku, będące kopiami dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy.

 

VI. Miejsce i termin składania wniosków:

Wnioski w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem: „wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku" należy składać do godziny 14:00 dnia 31.01.2022 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim). Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim (pok. 210) lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41
78 - 500 Drawsko Pomorskie

Wniosek o udzielenie dotacji składa się w jednym oryginalnym egzemplarzu. Wniosek powinien składać się z obowiązującego formularza i kompletu załączników. Wszystkie rubryki formularza wniosku należy wypełnić wymaganą treścią lub zwrotem "nie dotyczy", czytelnym pismem (można odręcznie), w języku polskim, w walucie PLN. Wniosek musi być opieczętowany i podpisany. Formularz wniosku i załączniki należy spiąć wg kolejności stron (nie bindować).

Informacji udziela: Monika Drobek, referat Opieki nad Zabytkami, pod
nr tel.: (94) 713 76 51, e-mail: muzeum3@drawsko.pl

VII. Termin, tryb oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków:

1)      wnioski przekazane będą pod obrady Komisji powołanej przez Burmistrza Drawska Pomorskiego,

2)      Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym oraz przekazuje listę rekomendowanych podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji z podaniem wysokości kwot dotacji dla poszczególnych zadań, i przedstawia ją Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.

Ocena wniosków:

1)      Wnioski są rozpatrywane przez komisję powoływaną przez Burmistrza Drawska Pomorskiego, zwaną dalej "komisją".

2)      Zasady i tryb pracy komisji określa Burmistrz Drawska Pomorskiego w drodze zarządzenia.

3)      Komisja ma prawo zwracać się o opinię w sprawie złożonych wniosków do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz osób posiadających specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, której nabór dotyczy.

4)      Do zadań komisji należy:

a)      dokonanie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków;

b)      przygotowanie wykazu podmiotów, którym rekomenduje się udzielenie dotacji z podaniem wysokości kwot dotacji dla poszczególnych zadań, i przedstawienie jej Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.

5)      Wnioski poddawane są wstępnej ocenie formalnej, w której kryteria pozostawienia bez rozpoznania, bez możliwości uzupełnienia stanowią:

a)      złożenie wniosku po terminie;

b)      niezgodność zakresu rzeczowego wniosku z wykazem nakładów wskazanych w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

c)      złożenie wniosku przez podmiot nieuprawniony.

6)      Ocenie merytorycznej podlegają wnioski, które przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną oraz wnioski, w których braki formalne zostały uzupełnione.

7)      Wnioskodawcy, których wnioski będą posiadały braki formalne, zostaną wezwani za pośrednictwem poczty e-mail do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Termin liczony jest od dnia wysłania e-maila na adres poczty elektronicznej podany przez wnioskodawcę we wniosku.

8)      O terminie złożenia uzupełnienia decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.

9)      Wnioski pozostawia się bez dalszego rozpoznania w przypadku, gdy:

a)      pomimo uzupełnienia posiadają braki;

b)      uzupełnienia dokonano po wyznaczonym terminie.

10)  Przy ocenie merytorycznej wniosków przez komisję zastosowanie mają następujące kryteria:

a)      stan zagrożenia, w jakim znajduje się obiekt wymagający prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych,

b)      znaczenie zabytku dla dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem jego wartości historycznej, artystycznej lub naukowej;

c)      dostępność publiczna zabytku po zakończeniu prac,

d)      kontynuowanie prac rozpoczętych w poprzednich latach,

e)      pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,

f)       zaangażowanie finansowe wnioskodawcy.

11)  W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na jeden obiekt, komisja dokona ich wstępnej oceny merytorycznej i wybierze jeden z nich, który będzie podlegał dalszemu rozpoznaniu.

12)  Decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji podejmuje Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w drodze uchwały, na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego.

13)  Przyznana kwota dotacji może być niższa od wnioskowanej. Jeżeli wnioskodawca w takim wypadku podejmuje się realizacji zadania, jest on zobowiązany przed podpisaniem umowy do aktualizacji zakresu oraz kosztorysu prac konserwatorskich lub robót budowlanych.

14)  Wnioskodawcy, którym została przyznana dotacja, zobowiązani są w wyznaczonym terminie do złożenia następujących dokumentów:

a)      aktualnego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania wnioskodawcy, w którego władaniu znajduje się obiekt (np. nominację na proboszcza parafii czy powołanie na stanowisko dyrektora instytucji);

b)      zaktualizowanego harmonogramu prac i preliminarza całkowitych kosztów planowanych prac lub robót,

c)      kosztorysu inwestorskiego, sporządzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), jeżeli jest wymagany;

d)      aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowa cywilnoprawna);

e)      zgodę wszystkich współwłaścicieli, jeżeli zabytek jest przedmiotem współwłasności, zgodę właściciela, jeżeli o dotację zwraca się użytkownik zabytku;

f)       kopię pozwolenia na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.

15)  Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 14 w wyznaczonym terminie skutkuje odmową podpisania umowy o dotację.

16)  Przekazanie dotacji następuje na podstawie pisemnej umowy, zawieranej na czas realizacji prac, jednak nie dłuższy niż do 30 listopada danego roku budżetowego

 

Pliki do pobrania:

Zał nr 1 do ogłoszenia - wzór wniosku.docx
Format: docx, 29.82 kB
Zał nr 2 do ogłoszenia - wzór umowy.docx
Format: docx, 30.46 kB
formularz informacyjny de minimis.pdf
Format: pdf, 705.89 kB
klauzula RODO - dotacje na zabytki 2022(1).docx
Format: docx, 17.03 kB
klauzula RODO - dotacje na zabytki 2022.docx
Format: docx, 17.03 kB
oświadczenie - pomoc de minimis.doc
Format: doc, 34.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.